Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
Ponudba
Razvoj inovacijske infrastrukture (I2)
Prepoznavanje priložnosti za vire inovativnih prebojev
Oblikovanje razvojnih strategij
Predavanja za premik zavesti
Strateško načrtovanje (struktura, vsebine, proces, operacionalizacija, spremljanje učinkovitosti)
Ciljno vodenje - orodje za dvig poslovne uspešnosti
Projektno vodenje
Viharnice za nabor novih idej
Inovativni učitelj in inovativna šola
Inovativna lokalna skupnost (InLoCom)
Razvojna zgodba
Ciljno usmerjeno učenje
Ciljno vodenje
HRM strategije
"Team building"
Posebni projekti
Pospeševanje evolucije poslovnih okolij
Oblikovanje akcijskih načrtovRazvoj inovacijske infrastrukture (I2)

Tema:


Vsebina:
 • analiza obstoječih orodij za spodbujanje inoviranja v podjetju,
 • definicija potreb trgov in razumevanje strateškega fokusa podjetja,
 • definicija gradnikov inovacijske infrastrukture,
 • definicija procesa inoviranja,
 • načrt inovacijskega internega komuniciranja za podporo in razvoj inovacijske kulture,
 • razvoj modela za množično inoviranje v podjetju,
 • umestitev inovacijske infrastrukture v inovacijski ekosistem podjetja (odprto inoviranje),
 • testni zagon,
 • vzpostavitev sistema trajnostnega inoviranja.


Za koga:
 • direktorje organizacij,
 • vodje poslovnih enot, sektorjev, oddelkov,
 • vodje timov, projektov, procesov.


Način izvedbe:
 • uvodno motivacijsko predavanje, serije delavnic za razvoj inovacijske infrastrukture v skladu s podano vsebino, zaključni dokument z rezultati prototipne faze.


Reference: delavnice na zgoraj opisano temo so bile izvedene v podjetjih BTC d.d., Petrol d.d., Lek d.d., Elektro Maribor d.d., TPV d.d. in Talum d.d..
Prepoznavanje priložnosti za vire inovativnih prebojev

Tema:
 • Identifikacija ključnih poslovnih priložnosti za oblikovanje inovacijskih prebojev (na nivoju tehnoloških, storitvenih, organizacijskih in družbenih inovacij).


Vsebina:
 • predstavitev različnih oblik in tipov inovacij,
 • razumevanje njihovega bistva in aplikativnosti v praksi,
 • evolucija razvoja inovacijskih ekosistemov,
 • prepoznavanje ključnih priložnosti za inoviranje (kje vse lahko iščemo priložnosti za inoviranje),
 • elementi inovacijske kulture,
 • razlika med inovacijskim prebojem in inkrementalnimi inovacijami,
 • kompetence potrebne za razvoj inovacijske kulture,
 • model množičnega inoviranja in pomen množičnega inoviranja za inovativne preboje.


Za koga:
 • direktorje organizacij,
 • vodje poslovnih enot, sektorjev, oddelkov,
 • vodje timov, projektov, procesov,
 • nosilce razvoja vseh funkcij in procesov.


Način izvedbe:
 • uvodno motivacijsko predavanje, serije delavnic za prepoznavanje priložnosti za vire inovativnih prebojev, neprestan dialog z udeleženci, izvajanje poslovnih iger za povezovanje in motiviranje skupine, skupinsko delo v medstrukturnih timih.


Reference: delavnice na zgoraj opisano temo so bile v zadnjih dveh letih izvedene v podjetjih Trimo d.d., Hidria d.d., Unistar d.o.o., Aha Emmi d.o.o., Talum d.d., Petrol d.d., Donit Tesnit d.o.o., Johnson Controls - NTU d.o.o..
Oblikovanje razvojnih strategij

Tema:
 • Razvoj strateških usmeritev podjetja/organizacije temelječih na strategiji trajnostnega razvoja in organske rasti (na nivoju letnega, srednjeročnega in dolgoročnega planiranja).


Vsebina:
 • opredelitev ključnih elementov trajnostnega razvoja in organske rasti,
 • opredelitev evolucijske faze podjetja in prepoznavanje zdravih jeder za nadaljnji razvoj,
 • opredelitev vrednostne verige in pozicioniranje podjetja vanjo,
 • segmentacija trga,
 • segmentacija dobaviteljske verige,
 • oblikovanje prodajnega spleta,
 • segmentacija zaposlenih
  v podporo trajnostnemu razvoju in organski rasti podjetja na strateškem, taktičnem in izvedbenem nivoju.


Za koga:
 • direktorje organizacij,
 • vodje poslovnih enot, sektorjev, oddelkov,
 • vodje timov, projektov, procesov,
 • nosilce razvoja vseh funkcij in procesov.


Način izvedbe:
 • uvodno motivacijsko predavanje, serije delavnic za oblikovanje razvojnih strategij, neprestan dialog z udeleženci, izvajanje poslovnih iger za povezovanje in motiviranje skupine, skupinsko delo v medstrukturnih timih.


Reference: delavnice na zgoraj opisano temo so bile izvedene v podjetjih Adria Mobil d.o.o., BTC d.d., Steklarna Hrastnik d.o.o. Vinakoper d.o.o., Lesnina Emmi d.d., Center za razvoj Litija d.o.o., Egoles d.d., Radeče papir d.d., Finera d.o.o., Finor leasing d.o.o., GIZ Gradis, Inštitut za metalne konstrukcije (IMK), Imko d.d., Jarina z.o.o., Kamnoseštvo Šergan d.o.o., Kovikor d.o.o., Nektar Natura d.o.o. & Klanšek d.o.o., RSH d.o.o., Sinet d.d..
Predavanja za premik zavesti

Namen predavanj:
 • Predstavitev pomembnih vsebin za uspešen razvoj podjetij in ustvarjanje dodane vrednosti. Predavanje na izviren način približa poslušalcem izbrano vsebino, jo podkrepi s praktičnimi poslovnimi izkušnjami iz slovenskega in mednarodnega okolja ter predstavi teoretične podlage za upravljanje s predstavljeno vsebino v podjetjih.


Teme predavanj:
 • »Inovacijski ekosistemi – izzivi in priložnosti«
 • »Sodobni principi vodenja«
 • »Vloga čustev, intuicije in uma v procesu inoviranja«
 • »Vloga čustev, intuicije in uma v procesu vodenja in odločanja«
 • »5 disciplin za ustvarjanje dodane vrednosti za stranke«
 • »Kako motivirati zaposlene za proaktivno sodelovanje in inoviranje«
 • »Kako do učinkovitega komuniciranja sposobnosti in inovacij na trgu«
 • »Segmentacija strank v vrednostni verigi (B2B)«
 • »Kako do učinkovite procesne organizacije«
 • »Kako do odličnosti v odnosih: med vodstvom in zaposlenimi, med zaposlenimi, s strankami, z dobavitelji, z javnostmi«
 • »Inovacijsko in inovativno komuniciranje«
 • »Inovacijsko in inovativno vodenje«
 • »Koncept odprtega inoviranja«
 • »Vzpostavljanje učinkovitih timov (»team building«): preboj starih vzorcev navad in uma za nove priložnosti«


Za koga:
 • nosilce razvojnega impulza v podjetju, ne glede na funkcijo ali proces v katerem deluje.


Način izvedbe: predavanje (2 šolski uri za posamezno temo)

Za vse navedene vsebine lahko izvedemo tudi enodnevne delavnice. Pri izbiri delavnice poleg omenjenega predavanja udeleženci preko praktičnih primerov in samostojnega dela dodatno utrdijo ključna sporočila vezana na izbrano vsebino. Ob tem se vzpodbuja razumevanje posameznikovih kompetenc, razvoj kolektivne zavesti ter razumevanje potreb trga.

Način izvedbe delavnice: 7 ur pri naročniku, poslovne igre, analiza primerov, predavanje
Strateško načrtovanje (struktura, vsebine, proces, operacionalizacija, spremljanje učinkovitosti)

Tema:
 • Priprava letnega strateškega plana z razdelavo ciljev in strategij ter pripravo akcijskih načrtov za 2010.

Vsebina:
 • vpetost planiranja v poslovni skelet organizacije (vizija, poslanstvo, vrednote, ključne sposobnosti)
 • pomen ciljnega vodenja
 • opredelitev poslovnih ciljev na nivoju družbe in/ali na nivoju poslovnih enot, oddelkov
 • opredelitev letnih strategij na nivoju družbe in/ali na nivoju poslovnih enot, oddelkov
 • oblikovanje ključnih projektov
 • razgradnja projektov v akcijski načrt (definicija faz oz. aktivnosti posameznega projekta, odgovornih nosilcev, rokov izvedbe ter kriterijev uspešnosti).

Za koga:
 • direktorje organizacij,
 • vodje timov, oddelkov, projektov, procesov,
 • ključne nosilce projektov in aktivnosti v organizaciji.

Način izvedbe:
 • sklop vsaj 2 delavnic, ki se izvaja izključno za posamezno organizacijo ali njihovo poslovno enoto,
 • sklop delavnic vključuje uvodno predavanje in skupinsko delo v medstrukturnih timih, vključno z analizo tekom delavnice in pripravo zapisov.

Ciljno vodenje - orodje za dvig poslovne uspešnosti

Tema:
 • Predstavitev ter praktična uporaba učinkovitega orodja za načrtovanje in spremljanje poslovnih rezultatov ter spremljanje uresničevanja začrtanih strategij. Odlično orodje za razvoj in nadgrajevanje učečih organizacij.

Vsebina:
 • osnove ciljnega vodenja (cilji, strategije)
 • povezava med ciljnim vodenjem in razvojno strategijo podjetja
 • prednosti in pasti ciljnega vodenja
 • povezave med cilji, strategijami, projekti in aktivnostmi v organizaciji (vzročno-posledične zveze s pomočjo t.i. drevesne in mrežne strukture)
 • razumevanje soodvisnosti med posameznimi organizacijskimi enotami, oddelki, procesi in projekti
 • povezava med procesi generiranja idej, izboljšav, invencij in inovacij in ciljnim vodenjem
 • vrednotenje uspeha in prispevka vsakega posameznika, tima, oddelka, organizacijske enote, organizacije
 • vpeljava ciljnega vodenja v poslovno prakso naročnika (postavljanje ciljev ter oblikovanje akcijskega načrta)

Za koga:
 • direktorje, vodje poslovnih enot, sektorjev, oddelkov, vodje timov in vodje projektov, vodje kakovosti.

Način izvedbe:
 • uvodno predavanje
 • delavnice za oblikovanje ciljev, strategij in akcijskih načrtov na konkretnih primerih iz poslovne prakse naročnika
 • analiza primerov in razumevanje sporočil.

Projektno vodenje

Tema:
 • Razvoj projektne kulture za usmerjeno, sistematično in celovito upravljanje s poslovnimi spremembami.

Vsebina:
 • povezanost projektov z vizijo in strateškimi cilji organizacije
 • prednosti in izzivi projektnega vodenja
 • elementi uspešne izvedbe projektov
 • različne vloge na projektu (vodja, projektni tim, lastnik projekta, sponzor projekta)
 • učinkovito oblikovanje projektnih timov (kompetence)
 • načrtovanje projekta (obseg, viri, terminski plan, tveganja,...)
 • merjenje poslovnih koristi projektov (cilji, kriteriji uspešnosti, rezultati)

Za koga:
 • direktorje, vodje poslovnih enot, sektorjev, oddelkov, vodje in člani timov in vodje in člani projektov.

Način izvedbe:
 • predavanje z analizo primerov.

Viharnice za nabor novih idej

Tema:
 • Delavnice za iskanje novih poslovnih priložnosti.

Vsebina:
 • čiščenje obstoječih in iskanje novih idej
 • razvoj novih projektnih vsebin
 • iskanje novih priložnosti in inovativnih prebojev.

Za koga:
 • medstrukturne time na različnih funkcijskih in hierarhičnih nivojih v organizaciji.

Način izvedbe:
 • uvodno predavanje
 • vetrenja možganov ("brainstorming") z delom v skupinah
 • poslovne igre za prebijanje tabujev in povezovanje timov.

Inovativni učitelj in inovativna šola

Tema:
 • Prikaz priložnosti in možnosti za inoviranje med zaposlenimi v vzgojno-izobraževalnem sistemu.

Vsebina:
 • uvodno predavanje na temo sprememb v načinu vodenja in delovanja znotraj šolskega sistema
 • oblikovanje poslovnega skeleta šole (poslanstvo, vizija, vrednote, ključne sposobnosti, ključni ciji in strategije)
 • diagnostika "8+1 odnosov v šolstvu" ter analiza priložnosti za izboljšanje odnosov
 • oblikovanje akcijskega načrta za optimizacijo "8+1 odnosov" v šoli (cilj - aktivnost - odgovorni nosilec - rok izvedbe - kriterij uspešnosti)
 • nabor možnih področij za sistematičen razvoj inovativnosti med učitelji in učenci/dijaki.

Za koga:
 • ravnatelje
 • strokovne delavce
 • učitelje, ki želijo prispevati k lastnem razvoju in razvoju šole.

Način izvedbe:
 • interaktivna delavnica, ki vključuje uvodno predavanje, neprestan dialog z udeleženci, izvajanje poslovnih iger za povezovanje in motiviranje skupine, skupinsko delo v medstrukturnih timih.

Inovativna lokalna skupnost (InLoCom)

Tema:
 • Oblikovanje poslovnega modela in nabor ter sodelovanje pri implementaciji projektov inovativne lokalne skupnosti.

Vsebina:
 • oblikovanje strukture inovativne lokalne skupnosti ter definicija odnosov z deležniki (podjetniki, šole, univerze, društva in druge nevladne organizacije, občinske strukture, mediji)
 • oblikovanje (prioritetnih) projektov, ki povezujejo različne deležnike lokalne skupnosti med seboj (delavnice, predavanja, srečanja, konference, sistemi nagrad, spletni portali)
 • mentorstvo lokalnim koordinatorjem za (nadaljevanje) izvedbe posameznih projektov
 • zagotavljanje ustrezne promocije
 • iskanje virov financiranja za integralne projekte.

Za koga:
 • direktorje organizacij
 • za župane in občinsko upravo
 • za razvojne centre in razvojne agencije
 • za vse predstavnike lokalnih skupnosti, ki želijo prispevati k njenem razvoju.

Način izvedbe:
 • delavnice z naročnikom za nabor idej in projektov
 • oblikovanje ustreznih materialov za posamezne projekte
 • delavnice in ostali dogodki za povezovanje deležnikov v lokalni skupnosti.

Razvojna zgodba

Opredelitev strateških, taktičnih in operativnih vsebin v odnosu do vseh deležnikov, z upoštevanjem ključnih sposobnosti in vrednot podjetja.

Orodja: MABS®, kristalizacija idej
Ciljno usmerjeno učenje

Razvoj ustreznega modela za razvoj vse življenjskega učenja v podjetjih in vsebin za sistematičen razvoj človeškega kapitala (intelektualnega, fizičnega, emocionalnega, socialnega in duhovnega) s poudarkom na prenosu in pridobivanju strateških znanj.

Orodja: kristalizacija idej, participativni model
Ciljno vodenje

Opredelitev aktivnosti za učinkovito realizacijo poslovnega načrta oziroma strateških usmeritev s poudarkom na povečanju (samo)odgovornosti, preglednosti in učinkovitosti.

Orodja: kristalizacija idej, participativni model
HRM strategije

Razvoj strategije HRM s poudarkom na razvoju človeškega kapitala in potrebah razvojne zgodbe podjetja.

Orodja: E3HRM®, segmentacija poslovnih akterjev, participativni model
"Team building"

Razvoj kolektivne zavesti, polja zaupanja in spoštovanja v povezavi z reševanjem konkretnih poslovnih izzivov.
Posebni projekti

Reševanje specifičnih poslovnih izzivov strank, vezanih na dolgoročno rast; predavanja in delavnice na strokovnih konferencah in poslovnih srečanjih.
Pospeševanje evolucije poslovnih okolij

Diagnostika stanja vzvodov in virov ustvarjanja dodane vrednosti. Oblikovanje strategije razvoja z upoštevanjem razvojne faze v kateri se nahajajo posamezni poslovni gradniki.
Oblikovanje akcijskih načrtov

Oblikovanje akcijskih načrtov na osnovi planskih postavk in strategij razvoja.

Orodja: kristalizacija idej, participativni model, B2B portal